Brott mot barn – lagar och fakta

Brott mot barn - lagar och fakta

0

I många fall är det en vuxen anhörig eller närstående person som begår brottet. Brott mot barn och ungdomar kan förekomma i alla familjer. I en del fall utförs brottet av en person som är okänd för barnet eller ungdomen.

Lagstiftningen
Barns behov av skydd, omvårdnad och integritet ska alltid komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det står i FN:s konvention om barns rättigheter. Som barn räknas alla människor under 18 år. Svensk lagstiftning som berör brott mot barn finns specificerat i brottsbalken.

Fakta om brott mot barn
Antalet anmälda brott mot barn och ungdomar har ökat sedan 90-talet. Mörkertalet tros vara stort, särskilt i de fall där någon i familjen begår övergrepp. I många fall av misshandel som polisanmäls finns lindriga fysiska skador eller inga skador alls. Vad som kännetecknar barnmisshandel är att våldet kan ge allvarliga psykiska konsekvenser hos barnet.

Sexuella övergrepp
Det finns olika typer av sexualbrott, allt från muntliga sexuella anspelningar till våldtäkt. Gemensamt för många av övergreppen är att förövaren utnyttjar barnets eller ungdomens beroendeställning och kränker dess integritet.

Uppmärksammas av andra
Brott mot barn och ungdomar uppmärksammas oftast av någon utomstående, till exempel av en granne eller av skolpersonal. Barn vet inte alltid att en handling de utsätts för kan vara brottslig och därför är det sällan barn själva gör en anmälan.

Den som misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för våld eller på annat sätt far illa bör anmäla detta till polisen eller till socialnämnden i den kommun barnet eller ungdomen bor. Arbetar man i ett yrke där kontakt med barn eller unga ingår, till exempel skola eller dagis, eller inom hälso- och sjukvården är man skyldig att göra en anmälan till socialnämnden. I akuta fall, ring 112.

Barn som bevittnar våld
Barn och ungdomar som bevittnar våld och övergrepp inom familjen kan få psykiska skador. De betraktas som brottsoffer och har rätt till brottsskadeersättning. Brottsoffermyndigheten tar emot ansökan om ersättning. Polisen ska i samband med en brottsanmälan dokumentera vad barnet har upplevt och hur det kan ha påverkats av detta.

Våld mellan vuxna i familjen ökar risken för att även barnen ska utsättas för fysiskt våld.

Annan fakta om brottet
Barn och utsatt för brott
Polisens arbete med brott mot barn
Barnahus
Granskad: 2017-01-09 09:55

 

Källa: Polisen

Leave A Reply

Your email address will not be published.