زنده باد ٨ مارس روزجهانی زن!

زنده باد ٨ مارس روزجهانی زن!

٨ مارس(١٧ اسفند)، روز همبستگی جهانی زن، روز اعتراض به تبعیض و نابرابری، روز اعتراض به سنت و قوانین مذهبی ضد زن، روز مبارزه با نظام حاکم مرد سالارانه، و روز مبارزه علیه نظام سرمایه داری به عنوان مسبب اصلی ستم و اعمال نابرابری و فرودستی زن در جهان امروز، مجددا فرا رسید.

برای ایجاد صف همبستگی جهانی روز زن به پرچم و پلاتفرم ٨ مارس ضد سرمایه داری و ضد کلیه دولتهای حاکم و جنبشهای ملی گرا و مذهبی آنها نیاز مبرم داریم. ودر همین راستا برای پایان دادن به این ستم دیرینه و شرم آورتاریخی، بیش از هر زمانی روی آوری بدون ابهام به سیاست انقلابی ضد سرمایه داری و مبارزه آزادیخواهانه و سوسیالیستی در جنبش آزادی زن، ضرورت پیدا کرده است. رهائی زن بدون تشدید مبارزه طبقاتی و پیروزی صف کارگر و سوسیالیسم بر نظام طبقاتی حاکم سرمایه داری ممکن نیست!

در ایران، سعودیە عربیە، ‌افغانستان و همە کشورها کە تحت حاکمیت ایدئولوژی اسلامی سیاسی، به عنوان ارکان ضد زن نظام بورژوایی حاکم، چهار دهه است شاهد یک سیسم تمام عیارآپارتاید جنسی هستیم. شاهد جنایت و سرکوب و وحشگیری بیشمار در شکل تحمیل حجاب و پوشش اسلامی و قوانین به شدت ضد انسانی مانند سنگسار، تجاوز، نابرابری، جدا سازی، اسید پاشی و جاری کردن بی حقوقی کامل زن و گسترش فرهنگ لمپنی ضد زن و مرد سالارانه هستیم.

تلاش ما در این روز  برای تحقق مطالبات آزادیخوانه زیر فرا میخواند:

١-  برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی و لغو فوری کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است.

٢-  برابری کامل زن و مرد در کلیه سطوح اقتصادی، اجتماعی ، حقوقی، خانوادگی و سیاسی. پایان دادن به امتیازات مرد بعنوان “سرپرست خانواده” و برقراری حقوق و وظایف برابر برای زن و مرد در رابطه با سرپرستی و تربیت فرزندان.

٣- برابری کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادی، اشتغال، قوانین کار و بیمه بیکاری و بیمه های اجتماعی بدون هیچ نوع تبعیضی، مزد برابر درازای کار مشابه برای زنان و مردان.

٤- لغو کلیه قوانین عقب مانده فرهنگی، ناموسی که نافی استقلال و اراده مستقل زن و شخصیت او بعنوان یک شهروند متساوی الحقوق در جامعه است.

٤- لغو جنایت ازدواج کودکان زیر ١٨ سال.

٥- لغو فوری کلیه قوانین و مقرراتی که آزادی زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت، و در ازدواج و طلا‌ق مقید و محدود میکند.

٦- ممنوعیت هر نوع جداسازی زنان و مردان در موسسات. ممنوعیت هر نوع دخالتی در روابط شخصی، عاطفی و جنسی زنان از جانب دولت، مقامات، جامعه و خانواده.

٥- اعلام روز جهانی زن(٨ مارس/ ١٧ اسفند) به عنوان روز تعطیل.

٦-آزادی فوری کلیه فعالین عرصه زنان و مدافعین برابری زن و مرد در زندان.

زنده باد برابری زن و مرد!
نابود باد نظام سرمایه داری!

زنده باد ٨مارس روز برابری زن و مرد!

Leave A Reply

Your email address will not be published.