وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻔﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻔﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ و ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد، وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻔﺎل را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ و ﻗﻀﺎﯾﺎ، ﺑﺮاي ﻏﻨﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش، از داده ﻧﯿﺰ ، ﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗ ﻦﺷﺎن ۱۷۸۹ ﺗﻦ ﺷﺎن ﭘﺴﺮ و ۲۳۷۷ وﻻﯾﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻃﻔﺎل، ۲۷ ﻃﻔﻞ را در ۴۱۶۶در اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﯽ درﺻﺪ آن دﺧﺘﺮ ۴۳ درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﭘﺴﺮاﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۵۷ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب، ﺣﺪود ﻣ ﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻃﻔﺎل ﺟﺰو ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻐﺎن اﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻃﻔﻞ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻌﻀﯽ از اﻃﻔﺎل در اﺛﺮ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ ﮐﺎر، از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﺎن ﺟﺪا زﻧﺪﮔﯽ درﺻﺪ اﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻔﺘﻪ ۸ ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪود اﻧﺪ ﮐﻪ درﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان، ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ

https://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/situation%20of%20children.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.