سومین کنفرانس اول کودکان در استهکلم

سومین کنفرانس اول کودکان  در استهکلم

شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۰۵

دومین روز کنفرانس

ثریا شهابی رئیس سازمان اول کودکان  ۱۵-۱۰

جبار محمد حسن از بنیانگذاران و مسئولین مرکز دفاع از حفوق کودکان عراق در ایتالیا ۱۵؛۱۰-۳۰؛۱۰

عنوان سخنرانی  “کودکان و مذهب”

فیدان ای ایوا دختر چوانی از اذربایجان  شوروی ۳۰؛۱۰-۴۰؛۱۰

عنوان سخنرانی “بر کودکان پناهجو په میگذرد”

سلیمان قاسمیانی شاعر، نوسیده، فعال حقوق کودکان ، رئیس اول کودکان در سوئد، دبیر سردبیر نشریه سوئدی ، عضو دفتر مرکزی اول کودکان . سردبیر نشریه ادبی اجتماعی هانا ۴۰؛۱۰-۵۵؛۱۰

فارس محمود   فعال و مدافع حقوق کودکان در عراق، ۵۵؛۱۰-۱۰؛۱۱

قاسم افشار ، فعال حقوق کودک  و مددکار اجتماعی از ایران ددر زمینه کار با کودکان خیابانی و زندانهای ایران ؛ ۱۰؛۱۱-۲۵؛۱۱

عنوان سخنرانی “کودکان در زندانهای ایران”

استراحت  و نهار ۳۰،۱۱- ۳۰؛۱۲

نمایش فیلم  لحظاتی با کودکان خیابانی در بغداد ، از مرکز دفاع از خقوق کودکان عراق

۳۰؛۱۲-۰۰؛۱

اسد نودینیان، از فعالین دفاع از حقوق انسانی، مسئول پروژه برابری و راه جلوکیری از خشونت علیه رنان و کودکان، عضو دفتر اول کودکان۰۰؛۱-۱۰؛۱

عنوان سخنرانی|”کارتن خوابان و فستیوال آدم برفی”

پروانه احمدی از اعضا و فعالین اول کودکان در سوئد ۱۰؛۱-۲۵؛۱

عنوان سخنرانی” دور اخیر مبارزات دفاع از حقوق کودک در ایران”

شیرزاد  فاتح از بنیان گذاران مرکز دفاع از حقوق کودکان عراق، نماینده اسن نهاد در خارج از عراق. از بنیانگذاران اتخادیه معلمان در کردستان عراق، و سردبیر نشریه کردی مرکز دفاع از خقوق کودکان عراق۲۵؛۱-۳۵؛۱

 عنوان سخنرانی”لحظاتی  با کودکان خیابانی در بغداد

اعظم کم گویان، نویسنده و فعال دفاع از حقوق زنان، رئیس کمیته دفاع از حقوق زنان در خاورمیانه و سر دبیر نشریه بیخدایان ۳۵؛۱-۵۰؛۱

 عنوان سخنرانی” اینهمه جنجال برای یک تکه پارچه ، در دفاع از ممنوعیت حجاب کودکان  

استراحت ۰۰؛۲-۳۰؛۲

 مونا  کوشا، فعال برنامه الگویی سازمان ملل ۳۰؛۲-۴۵؛۲

میزگرد ، سلیمان قاسمیانی، ثریا شهابی، اسد نودینیان، پروانه احمدی،قاسم افشار،جبار حسن، شیرزاد فاتح،فارس محمود

۰۰؛۴-۴۰؛۲

شب همبستگی با کودکان خیابانی   ۰۰؛۱۸-۰۰؛۲۳

برنامه کودکان

یان هامارلوند خواننده سوئدی

شب شعر با سلیمان قاسمیانی

شمیم، خواننده جوان ایرانی

 

 

 

 

 

http://www.childrenfirstinternational.org/farsi/av-confransha/conf-3/cf-con3-broush-f[1].pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.