Monthly Archives

آوریل 2019

زنده باد ٨ مارس روزجهانی زن!

زنده باد ٨ مارس روزجهانی زن! ٨ مارس(١٧ اسفند)، روز همبستگی جهانی زن، روز اعتراض به تبعیض و نابرابری، روز اعتراض به سنت و قوانین مذهبی ضد زن، روز مبارزه با نظام حاکم مرد سالارانه، و روز مبارزه علیه نظام سرمایه داری به عنوان مسبب اصلی…

پیمان‌نامه حقوق کودک

پیمان‌نامه حقوق کودک پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته…

وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻔﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻔﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ و ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد، وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻔﺎل را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ و ﻗﻀﺎﯾﺎ، ﺑﺮاي ﻏﻨﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش،…

سومین کنفرانس اول کودکان در استهکلم

سومین کنفرانس اول کودکان  در استهکلم شنبه 12 فوریه 2005 دومین روز کنفرانس ثریا شهابی رئیس سازمان اول کودکان  15-10 جبار محمد حسن از بنیانگذاران و مسئولین مرکز دفاع از حفوق کودکان عراق در ایتالیا 15؛10-30؛10 عنوان…

کودکان خیابانی

تعریف کودک کار و کودک خیابانی کودکان کار کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربۀ دوران کودکی…