کار و فعالیت

مقالات

حقوق کودک

زنده باد ٨ مارس روزجهانی زن! ٨ مارس(١٧ اسفند)، روز همبستگی جهانی زن، روز اعتراض به تبعیض و نابرابری، روز اعتراض به سنت و قوانین مذهبی ضد زن، روز مبارزه با نظام حاکم مرد سالارانه، و روز مبارزه علیه نظام سرمایه داری به عنوان مسبب اصلی ستم و اعمال نابرابری و فرودستی زن در جهان امروز، مجددا فرا…
Read More...